Wettelijke Bepalingen en Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Wettelijke bepalingen
  1. Uitgever van de site

U bent momenteel verbonden met de site van IXINA Belgium nv op https://www.ixina.nl.

 

Deze site werd gepubliceerd door de firma IXINA Belgium nv, met een kapitaal van 920.000 euro, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE 0408.394.348.

 

Maatschappelijke zetel: Paepsemlaan 20 - 1070 Anderlecht. Telefoon: +32 2 333 87 94 (tarief van een lokaal gesprek). E-mailadres: info@ixina.be

Hierna genoemd 'de uitgever'.

 

  1. Verantwoordelijke uitgever en redactieverantwoordelijke

Verantwoordelijke uitgever: Benoît VRIELINCK (algemeen directeur)

Redactieverantwoordelijke: Communicatieverantwoordelijke van IXINA voor Luxemburg en Nederland.

 

  1. Hosting en onderhoud van de site

Deze site wordt gehost en onderhouden door de firma Smile Hosting – VAV met een kapitaal van 814.314,88 euro, ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Nanterre onder het nummer 378 615 363 -BP 50779 – 20 rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine. Tel. 01 41 40 11 00.

 

 

 1. Credits

 

De huidige versie van de site werd ontworpen en ontwikkeld door het bureau Smile.

 

 

 1. Algemene gebruiksvoorwaarden

 

 1. Inleiding

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna genoemd 'de AGV') hebben tot doel de voorwaarden te bepalen voor de toegang tot en het gebruik van de sites en mobiele applicaties en de verschillende diensten die erin worden aangeboden (hierna genoemd 'de site'), gepubliceerd door IXINA Belgium en de IXINA franchisenemers uit Nederland (hierna genoemd 'wij'). 

 

De toegang tot en het gebruik van de site zijn onderworpen aan de naleving van de onderhavige AGV door elke internetgebruiker die surft op de volledige site of een gedeelte ervan (hierna genoemd 'de gebruiker'), die zich er geheel toe verbindt ze na te leven, en dat zolang hij de genoemde site gebruikt. 

 

Wanneer hij niet akkoord gaat met de bepalingen van de onderhavige AGV, dient de gebruiker het gebruik van de site meteen te staken.

 

 

 1. Toegang tot de site

 

De gebruiker mag vrij en gratis gebruikmaken van de site, zonder voorafgaande inschrijving of aanmaak van een account. De kosten voor de toegang tot en het gebruik van het telecommunicatienet blijven echter te zijnen laste. Sommige pagina’s van de site bevatten pdf-documenten. Om deze documenten te kunnen lezen, hebt u de software Acrobat Reader nodig.

 

De gebruiker erkent te beschikken over de nodige kennis en middelen om de site te bezoeken en te gebruiken; hij erkent in het bijzonder te hebben geverifieerd dat het informaticamateriaal via welk hij met het internet verbonden is (computer, smartphone …) geen enkel virus bevat en in perfect werkende toestand verkeert. 

 

De site is 24 u/24 en 7 d/7 toegankelijk, behalve wanneer er zich een geval van overmacht voordoet, of om het even welke andere gebeurtenis waar wij geen controle over hebben en die met name wordt veroorzaakt door technische problemen.  Bovendien kunnen wij de toegang tot de site om onderhoudsredenen onderbreken, waarbij wij ons best zullen doen om de gebruikers vooraf te verwittigen.

 

Wij kunnen niet garanderen dat de site ononderbroken zal werken en dat hij geen fouten bevat. Wij zijn slechts gehouden tot een middelenverbintenis wat de werking en de continuïteit van de dienst betreft, en wij zijn niet gehouden tot enige resultaatsverbintenis betreffende de toegankelijkheid van de site en wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor onderbrekingen en de gevolgen daarvan. Wij behouden ons het recht voor de toegang tot de site of een gedeelte ervan zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, te onderbreken of te beperken, in het bijzonder voor het uitvoeren van updates.

 

De gebruiker wordt erop gewezen dat wij de op deze site aangeboden diensten te allen tijde kunnen stopzetten of de eigenschappen ervan kunnen wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat de gebruiker beschikt over enig verhaalsrecht tegen ons en/of zonder dat hij daar een schadevergoeding voor kan eisen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van de site, ongeacht de oorzaak van de schade.

 

Bovendien wijzen wij iedere aansprakelijkheid af:

 

-     voor eventuele onvrijwillige dienstonderbrekingen of dienstonderbrekingen die te wijten zijn aan iets waar wij geen controle over hebben;

-     voor eventuele bugs in of technische incompatibiliteiten met de apparatuur van de gebruiker;

-     voor eventuele schade die voortvloeit uit een frauduleuze binnendringing door een derde die heeft geleid tot een wijziging van de beschikbaar gestelde informatie;

-     voor eventuele schade die zou kunnen worden veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker, na een bezoek aan de onderhavige site en zijn diensten, alsook na het gebruik of het downloaden van een van zijn elementen.

 

 

 1. Intellectuele eigendom

 

De inhoud van de site, zijn algemene structuur, zijn vormgeving alsook de teksten, foto’s, al dan niet bewegende afbeeldingen, logo’s, grafieken en/of om het even welk ander bestanddeel ervan, worden gedekt door de intellectuele eigendomsrechten die wij bezitten.

Iedere volledige of gedeeltelijke weergave, imitatie of hergebruik van de volledige site of een gedeelte ervan, door middel van om het even welk procedé, met om het even welk doel, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming, vormt een inbreuk op de onderhavige voorwaarden alsook, in het bijzonder, een vervalsing die wordt gesanctioneerd door de nationale wetgeving en de internationale verdragen met betrekking tot de bescherming van de intellectuele eigendom en/of een door de wet beteugelde frauduleuze gegevensextractie.

Ieder verzoek om inlichtingen of om bepaalde content van de site (tekst, foto, tekening, illustratie, …) te reproduceren of te gebruiken, ongeacht op welke drager, dient de gebruiker vooraf per e-mail te richten aan het e-mailadres info@ixina.be, met in het vak 'Onderwerp' de tekst 'Verzoek om toestemming voor reproductie', om vervolgens te wachten op een positief antwoord alvorens het voorwerp van zijn verzoek uit te voeren.

De verspreiding van informatie of elementen van de site voor particulier en niet-commercieel gebruik is echter toegestaan op voorwaarde dat de informatie of elementen niet worden gewijzigd en dat de verspreiding punctueel blijft.

Logo’s en merken

De op de site vermelde naam en logo’s en in het bijzonder 'IXINA' zijn geregistreerde namen en merken, beschermd door de nationale en internationale wetten. Daarnaast vermeldt de site een bepaald aantal merken die toebehoren aan derden (bijvoorbeeld die van onze leveranciers); ook die merken worden beschermd door de nationale en internationale wetten.

 

 1. Op de site gepubliceerde informatie

 

  1. Algemene presentatie

De site kan in het bijzonder de volgende content en diensten aanbieden (vatbaar voor verandering): 

 • Een catalogus van de producten die wij commercialiseren;
 • Een nieuwsbrief;
 • Nieuws en tendensen;
 • Een functie om online een afspraak te maken;
 • Een rubriek 'keukens in 3D' 

 

  1. Verantwoordelijkheid

De op de site verstrekte gegevens worden slechts ter informatie verstrekt en wij kunnen niet garanderen dat ze juist, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat alle op de site verstrekte gegevens exact en up-to-date zijn. Ondanks al de zorg en ijver die wij aan de dag leggen bij het verzamelen en up-to-date houden van deze gegevens, kunnen wij echter niet garanderen dat ze volledig, nauwkeurig, correct, exhaustief en foutloos zijn.

De gebruiker wordt dan ook verzocht alle op de site gepubliceerde gegevens te verifiëren en ons alle eventuele fouten, tekorten en onjuistheden te melden via het contact formulier op de site.

Tot slot behouden wij ons het recht voor de content van de site te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te wijzigen. 

De op de site gepubliceerde foto’s, afbeeldingen en beschrijvingen van producten zijn niet contractueel bindend. 

Met het oog op een voortdurende verbetering van de kwaliteit van hun productie, behouden de fabrikanten van zowel keukenmeubels als huishoudtoestellen zich het recht voor de eigenschappen van de op de site gepresenteerde keuken- en huishoudtoestelmodellen te allen tijde te wijzigen. 

Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af betreffende de op de site beschikbare informatie en het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die te lezen is op de site of die werd verkregen als antwoord op een vraag die via de site werd gesteld.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van om het even welke aard, die zou voortvloeien uit het gebruik van de site of in verband met de site.

 

  1. Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker wordt dan ook verzocht alle op de site gepubliceerde gegevens te verifiëren en ons alle eventuele fouten, tekorten en onjuistheden te melden via het contact formulier op de site.  

De gebruiker verbindt zich ertoe de site en de diensten die hij aanbiedt te gebruiken en hierbij strikt de onderhavige AGV na te leven, in het bijzonder door geen kwaadwillig en/of schadelijk gebruik te maken van de site, door geen enorme hoeveelheden aanvragen of berichten te verzenden via het contact formulier, die kunnen leiden tot een overbelasting, een vertraging of een verstoring van de werking van de site.

 

 1. Prijzen

 

De op de site vermelde prijzen inclusief btw worden slechts ter informatie verstrekt, op de datum van publicatie, behoudens tikfouten, en moeten worden begrepen als maximale aanbevolen verkoopprijzen.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft iedere zelfstandige franchisenemer het recht zijn eigen verkoopprijzen vrij te bepalen.  De op de site vermelde prijzen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd door de zelfstandige franchisenemers.

 

 1.  Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Om de persoonlijke levenssfeer van onze gebruikers te respecteren, verbinden wij ons ertoe het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, in het kader van de onderhavige site, uit te voeren in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en meer in het bijzonder met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake de verwerking van persoonsgegevens en van de Algemene Verordening Gegevensbescherming nr. 2016/679, afgekort als 'GDPR' (hierna te noemen 'de verordening').

Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de toegang tot en het gebruik van de site worden onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking:

 • op onze verantwoordelijkheid, als uitgever van de site, voor het beheren van de onlinediensten, voor commerciële prospectie en gerichte reclame, voor het verbeteren van de diensten, met name door het bestuderen van uw surfgedrag op de site en van statistieken;
 • Onze franchisenemers met commerciële prospectiebedoelingen.

De verwerking berust uitsluitend op uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.

De enige ontvangers van de gegevens zijn onze interne diensten en/of franchisenemers alsook de dienstverlenende bedrijven die bevoegd zijn voor het verwerken van uw gegevens en die verantwoordelijk zijn voor de verrichtingen die noodzakelijk zijn met het oog op de bovengenoemde doeleinden. Wij verbinden ons ertoe uw persoonsgegevens nooit zonder uw toestemming aan derden te bezorgen.

De gegevens worden bewaard tijdens de volledige duur van de handelsrelatie en vervolgens nog drie jaar vanaf het laatste contact tussen u en ons.

Overeenkomstig de verordening geniet u van een recht van inzage, van rechtzetting, van schrapping en, in geval van een gegronde reden, van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens alsook van een recht van beperking en van overdraagbaarheid van uw gegevens overeenkomstig de voorwaarden bepaald door de verordening.

U hebt ook het recht de richtlijnen te bepalen voor wat er met uw gegevens gebeurt na uw overlijden, alsook het recht om een klacht in te dienen bij de commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U kunt uw rechten uitoefenen door middel van een e-mail of een gewone brief. Ieder verzoek voor het uitoefenen van een recht moet worden vergezeld van een identiteitsbewijs en worden gericht aan de in onze juridische informatie vermelde adresgegevens.

 

 1. Externe links

 

Ter informatie verwijzen wij op onze site soms naar andere bronnen op het internet, door middel van uitgaande hyperlinks.

Deze hyperlinks verbinden ons echter tot niets. De sites die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met onze site via dergelijke hyperlinks vallen immers buiten onze controle.

Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de op deze sites gepubliceerde informatie en de op deze manier beschikbaar gestelde hyperlinks impliceren geen enkele goedkeuring van de content van deze sites.

Wij verbinden ons ertoe om, in geval van onenigheid of op eenvoudig verzoek van de exploitant van een site waar wij naar verwijzen, de hyperlink zo vlug mogelijk te verwijderen.  Deze verzoeken moeten per e-mail worden gericht aan info@ixina.be , met vermelding van 'verzoek om verwijdering van een hyperlink' als onderwerp van de e-mail.

Wat de inkomende hyperlinks betreft, kunnen wij de installatie van een naar de site verwijzende link toestaan, op voorwaarde dat de geest van de site wordt gerespecteerd, dus met uitsluiting van sites die informatie en/of content bevatten met een illegaal karakter en/of in het bijzonder een polemisch, politiek, pornografisch of xenofoob karakter, of die een aanslag kan betekenen op de gevoeligheid van de internetgebruikers.

Gebruikers die dergelijke links naar de site zouden installeren, verbinden zich ertoe daarvoor de toestemming te vragen aan de siteverantwoordelijke door hem via e-mail te contacteren op het adres info@ixina.be , met vermelding van 'hyperlinks' als onderwerp van de e-mail.

Wij kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de content van sites die door middel van een hyperlink of op gelijk welke andere wijze met onze site verbonden zouden kunnen zijn.

 

 1. Veiligheid

 

Wij verbinden ons ertoe alle nuttige voorzorgen te nemen om de veiligheid van de gegevens te vrijwaren en met name te voorkomen dat ze zouden worden vervormd, beschadigd of meegedeeld aan onbevoegde personen.

Wij kunnen echter niet garanderen en wij garanderen dan ook niet dat de servers die de site hosten vrij zijn van virussen en dat de downloadbare bestanden op deze site of op om het even welke andere site van derden vrij zijn van virussen of werkingsfouten.

Bovendien verklaart de gebruiker dat hij heel goed weet dat gegevens die op het internet circuleren, gezien de eigenschappen en de beperkingen van dat netwerk, niet beveiligd zijn tegen om het even welke vorm van indringing, inclusief piraterij, en dat het dus onmogelijk is om een totale en absolute veiligheid te garanderen voor gegevens die via dat netwerk worden overgedragen.

Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat het internet geen beveiligd netwerk is. Gezien die omstandigheden is het aan de gebruiker om, op zijn eigen verantwoordelijkheid, alle nuttige middelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de via het internet overgedragen gegevens te beveiligen.  Wij raden de gebruikers aan uiterst voorzichtig om te springen met hun persoonsgegevens, alsook de nodige en gepaste maatregelen te treffen om hun gegevens, software en hardware te beschermen, met name tegen binnendringing door derden alsook tegen besmetting door eventuele virussen die op het internet circuleren.

In ieder geval kunnen noch wij noch onze onderaannemers aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade die kan ontstaan bij het bezoeken en gebruiken van de site.

 

 1. Gebruik van 'cookies' en statistiektools

 

  1. Onze cookies

Wij gebruiken 'cookies' om uw gebruik van de site te optimaliseren.

Een cookie is een klein bestand dat het niet mogelijk maakt de gebruiker te identificeren maar dat informatie verzamelt over de navigatie van een computer op een site. 

De cookies die wij gebruiken bevatten geen persoonlijke gegevens maar enkel een anoniem identificatienummer en informatie over de navigatie van de betreffende computer op de site (de geraadpleegde pagina’s, de datum en het uur waarop de site werd geraadpleegd, enz.).

Het gaat hoofdzakelijk over sessiecookies die de authentificatie en verbinding met de site van een gebruiker mogelijk maken alsook het memoriseren van surfelementen tijdens een sessie.  Deze cookies zijn essentieel voor de navigatie van de gebruiker en de toegankelijkheid van de site. Ze kunnen worden gewist of geblokkeerd. Als dat gebeurt, werken bepaalde functies van de site mogelijk niet langer zoals voorzien.

Tijdens het navigeren op de site worden er nog andere cookies geïnstalleerd, zoals cookies die de voorkeuren van de gebruiker, de gekozen parameters of de eerder geconsulteerde pagina’s onthouden. Het activeren van dergelijke cookies is niet strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site, maar ze kunnen de surfervaring verbeteren.

Deze 'cookies' worden voornamelijk gebruikt om de aan de gebruiker verleende persoonlijke service te verbeteren. De op deze manier verzamelde gegevens zijn bedoeld om de verdere navigatie op de site te vergemakkelijken.

 

  1. Statistieken en meting van de bezoekcijfers

Om de site, zijn content en zijn diensten af te stemmen op de verwachtingen van de gebruikers, gebruiken wij de dienst 'Google Analytics'. De in het kader van deze dienst gebruikte cookies maken het mogelijk het gedrag van internetgebruikers te analyseren en met name het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s alsook de activiteit van de gebruikers op de site en hun terugkeerfrequentie.

De door de cookies gegenereerde gegevens betreffende het gebruik van de site (inclusief het IP-adres) worden door Google overgedragen naar en opgeslagen op servers die zich in de Verenigde Staten kunnen bevinden.

Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de site te evalueren, om verslagen te maken van de activiteit op de site en om andere diensten te verlenen met betrekking tot de activiteit van de site en het gebruik van internet.

Google kan die gegevens mogelijk aan derden bezorgen in geval van een wettelijke verplichting of wanneer die derden de gegevens moeten verwerken voor rekening van Google, inclusief de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet toetsen aan om het even welk ander gegeven waar Google over beschikt.

De gebruiker kan zich verzetten tegen het gebruik van Google Analytics door op de volgende link te klikken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr

 

  1. Cookies van derden

Wanneer u de site bezoekt, worden er mogelijk een of meer cookies van derde bedrijven op uw computer geïnstalleerd. Die cookies van derden zijn bedoeld om uw interessegebieden te identificeren aan de hand van de op de site geraadpleegde of gekochte producten en om navigatiegegevens te verzamelen om het voor u bestemde reclameaanbod buiten de site te personaliseren.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij het delen van content op sociale media (bv. Facebook) door op de site 'deelknoppen' van die sociale media te voorzien. Dat kan leiden tot het gebruik van cookies door die sociale media.

Wij wijzen u erop dat wij geen toegang hebben tot cookies van derden en dat wij er geen enkele controle op kunnen uitoefenen.

Wij wijzen u erop dat u cookies van derden kunt weigeren.

Tot slot wijzen wij u er in het algemeen op dat u uw instemming met het gebruik van cookies door de site of door derde sites te allen tijde kunt herroepen, hetzij voor al de cookies, hetzij voor bepaalde categorieën.

Internetgebruikers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk hun instemming herroepen met behulp van de volgende beschikbare middelen:

 

– voor Mozilla Firefox: wissen en beheren van cookies

1.            Bovenaan het venster van Firefox klikt u op de Firefox-knop.

2.            Selecteer de rubriek Privacy.

3.            Instellen Opslagregels: de gepersonaliseerde parameters gebruiken voor de historiek.

4.            Vink cookies aanvaarden uit.

 

– voor Microsoft Internet Explorer: wissen en beheren van cookies

1.            Selecteer Tools > Internetopties.

2.            Selecteer het tabblad Privacy.

3.            Klik op de knop Geavanceerd, en plaats een vinkje naast ‘Automatisch beheer van cookies negeren’.

 

– voor Chrome: wissen en beheren van cookies

1.            Klik op het menupictogram Chrome menu.

2.            Selecteer Instellingen.

3.            Klik op Geavanceerde parameters weergeven.

4.            Klik in de rubriek 'Privacy' op Instellingen voor content.

5.            Klik op Cookies en selecteer uw voorkeur.

 

Cookies van derden kunt u blokkeren op de sites van de bedrijven die ze gebruiken.

Bovendien is het mogelijk u uit te schrijven (i) bij alle advertentienetwerken door te klikken op de volgende link: http://www.youronlinechoices.com/fr/foire-aux-questions/ en (ii) voor reclame 

De door IXINA verkregen instemming van internetgebruikers voor het gebruik van cookies heeft een geldigheidsduur van dertien (13) maanden vanaf de installatie van de cookies en kan worden verlengd door een nieuwe bevestiging van de instemming van de gebruiker.

 

 1. Toepasselijk recht

 

De onderhavige AGV zijn onderworpen aan het Belgisch recht en de bevoegde rechtbanken zijn de Belgische rechtbanken.

In geval van een geschil over de interpretatie of de uitvoering van de onderhavige AGV met een gebruiker die handelaar is, wordt uitdrukkelijk bevoegdheid verleend aan de rechtbanken van Brussel, en dat ondanks pluraliteit van verweerders of oproeping tot vrijwaring en zelfs voor procedures in kortgeding.  Deze bepaling is niet van toepassing in geval van een geschil met een niet-handelaar, waarvoor de wettelijke bevoegdheidsregels gelden.

In ieder geval verbindt u zich ertoe om in geval van een geschil contact op te nemen met uw winkel alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

 

 1. Wijziging van de AGV

 

Wij behouden ons het recht voor de onderhavige AGV te allen tijde te wijzigen, volgens ons eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. In dat geval zal de nieuwe versie van de AGV onmiddellijk op de site worden gepubliceerd en zal ieder gebruik van de site, vanaf de publicatie van de genoemde nieuwe versie van de AGV, er geheel aan onderworpen zijn.